Лизинги

Реклама
Търсене

Финансов лизинг

1. Лизингополучателят избира сам актива, а също и доставчика, от който този актив да бъде закупен. 2. Попълва се Искането за лизинг и се прилагат необходимите документи, изисквани от "Алианц Лизинг България" АД 3. На базата на съдържащите се в документите параметри финансовите анализатори на дружеството се произнасят със становище в срок от 1 до 5 дни (в зависимост от стойността на актива). 4. След получаване на одобрението се пристъпва към подписването на договора за лизинг и заплащането на: първоначалната вноска (самоучастието на клиента). такса за обработка и управление на лизинговия договор (платима еднократно при сключването на договора). застраховките "Автокаско" и "Гражданска отговорност" (за МПС) и застраховка "Имущество" (за машини и оборудване). разходи за регистрация на МПС. ЦРОЗ. Дължими данъци. 5. В случай, че активът, предмет на договора за лизинг е употребявано МПС, Лизингополучателят заплаща нотариалните такси за прехвърлянето на собствеността и местен данък, в размер на 2,5 % от застрахователната стойност на актива. 6. Следва предаване на актива на клиента. При подписан договор за финансов лизинг с клауза, в деня на предаване на актива (подписване на приемно-предавателен протокол) Лизингодателят издава фактура за цялата стойност на актива. ВАЖНО!!! Лизингодателят прехвърля правата по общата и гаранционната отговорност на производителя, респ. доставчика по отношение на активите за срока на договора. Така, във всеки един момент, в който е необходимо Лизингополучателят може сам да предяви претенциите си по отношение на гаранционната отговорност направо към доставчика/производителя на актива.

Алианц Лизинг www.allianzleasing.com »

"Алианц Лизинг България" АД финансира закупуването на нови машини и оборудване. Лизинговането на такъв вид актив дава възможност да бъде стимулирано развитието на българските предприятия и подобряване на тяхната пазарна позиция чрез осигуряването наеобходимата им висококачествена техника, без да се налага да извършват големи първоначални инвестиционни разходи. Базовите параметри за стандартна сделка са: Финансиране на нови машини и съоръжения; Срок на финансиране – от 6 месеца до 5 години; Валута на финансиране – EUR; Валута на плащане на лизинговите вноски – BGN/EUR. Минимална първоначална вноска – 30 % от стойността на актива; Годишен лихвен процент - от 10.50 %.

Алианц Лизинг www.allianzleasing.com »

Какво предлагаме на нашите доставчици и техните клиенти: Финансов калкулатор, с помощта на който можете да предлагате предварителни лизингови схеми на Вашите клиенти; Възможни са и по-гъвкави лизингови схеми за клиентите, които се договарят с тях индивидуално; Списък на документите, които клиентите следва да представят при кандидатстване за лизинг; По-атрактивни условия за лизинг и по-лесно одобрение на проекти с по-висок риск при поемане на ангажимент за обратно изкупуване; Гъвкави схеми за разплащане; Преференциални условия за лизинг към самите доставчици, който осигурява оборотно финансиране и подпомага продажбите; Споразумение за дългосрочно сътрудничество, което Ви гарантира по-висока финансова сигурност и увеличение на клиентската Ви база; Възможност да бъдете същевременно и брокери. Финансират се сделки на стойност над 10 000 евро.

БМ ЛИЗИНГwww.bmleasing.bg »

От месец юли 2002 г. чрез специално създадено дъщерно дружество Интерлийз предлага финансов и оперативен лизинг на леки автомобили за фирми. От април 2005 г. стартира и Програма за финансов лизинг на леки автомобили (нови и употребявани) на физически лица. С цел по-гъвкаво обслужване на клиентите Интерлийз Ауто има открити регионални клонове в Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Стара Загора и Русе, покриващи териториите на Южна и Централна България, Североизточна България, Югоизточна България и Югозападна България. Територията на Южна и Централна България включва областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Хасково. Територията на Североизточна България включва областите Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе. Територията на Югоизточна България включва областите Бургас, Сливен и Ямбол. Територията на Югозападна България включва областите Благоевград, Гоце Делчев, Сандански и Петрич.

ИНТЕРЛИЙЗ АДwww.interlease.bg »

Съобразявайки се с новите тенденции и изисквания в строителния бизнес, "КОРЕКТ ЛИЗИНГ 2000" ЕООД прилага най-модерните технологии в областта: - Високоякостни керамични тухли гръцки и немски. - Декоративни фасади, фоайета и стълбища, облицовани с естествен камък и дърво. - Алуминиеви и РVС дограми. - Врати естествен фурнир и облицовани с МДФ плоскости. - Алуминиеви радиатори. - Хидроизолационни системи под сградите. - Системи за сухо строителство. - Медни, полиетиленови и полипропиленови тръби с гъвкави връзки. - Асансьори електрически безшумни. Главни принципи: - Стриктно изпълнение на инвестиционния проект и спазване на сроковете. - Висококачествено изпълнение на различните строителни работи. - Коректност и честност спрямо партньори и клиенти.

Корект Лизинг 2000www.correctleasing.com »

Стандартният пакет, предлаган от Интерлийз при лизинг на активи, включва: Митническо освобождаване и финансиране на митните сборове (мито, ДДС) при внос на активи; Финансиране на ДДС при покупка на активи от български доставчик; За употребявани транспортни средства: В случай, че съгласно действащото законодателство при придобиването на собствеността върху транспортното средство се дължат данъци и/или такси, тези разходи са за сметка на Лизингополучателя; За оборудване: Застраховане на активите срещу основни застрахователни събития (пожар, експлозия, природни бедствия - земетресение, буря, ураган, градушка, наводнение, повреди във ВиК и ел.-инсталациите, кражба, и др.) при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя; За транспортни средства и леки автомобили: Застраховане при условията на пълно АВТОКАСКО при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя; За транспортни средства: Монтаж на защитни средства (за сметка на Лизингополучателя); За леки автомобили: Монтаж на защитни средства (по желание и за сметка на Лизингополучателя); Регистриране в КАТ на транспортните средства и леките автомобили; Оценка по каталог SCHWACKE, в случай че транспортното средство е употребявано; Лизингополучателят избира сам доставчика и вида на активите, които ще са най- подходящи за предлагането на конкурентни и съвременни в технологично отношение продукти и услуги и ще отговарят най-точно на дейността на дружеството и конкретните цели, за които ще бъдат използвани. Интерлийз подпомага клиента при договарянето и доставката на избраните активи.

ИНТЕРЛИЙЗ АДwww.interlease.bg »

При този тип договор е уговорена възможността (опцията) за прехвърлянето на собствеността върху актива от Лизингодателя на Лизингополучателя. За целта е необходимо: Изрично волеизявление на Лизингополучателя за упражняване на опцията; Заплащане, от страна на Лизингополучателя, на стойността на опцията (остатъчна стойност на актива). За разлика от договора за финансов лизинг с клауза, тук ДДС ще се начислява и заплаща с всяка месечна лизингова вноска. Текущо, всеки месец Лизингодателят издава фактура за дължимите месечни вноски, с включен ДДС.

Алианц Лизинг www.allianzleasing.com »

Вариант А (безусловно придобиване): Вие погасявате с всяка вноска част от стойността на автомобила. В края на лизинговия период придобивате безусловно собствеността върху автомобила. След активиране на договора Ви издаваме фактура за цялата стойност на автомобила с включено ДДС, която заплащате съгласно погасителен план. Максималният период за лизинговане на нов автомобил е 5 години. Минималната първоначална вноска, която изискваме, е 20%, а максималната - 45%. Ползaта за Вас: Имате право да ползвате данъчен кредит за автомобили, за които българското законодателство го позволява. Вариант Б (условно придобиване): Лизинг в чистия му вид. Получавате всеки месец фактури съгласно погасителен план, като ползвате данъчен кредит до размера на месечната вноска. Максималният период за лизинговане на нов автомобил е 5 години. Минимална първоначална вноска - 20%, максимална - 45%.

Порше Лизинг БГwww.porscheleasing.bg »

Тъй като лизингодателят финансира изцяло недвижимия имот, ликвидните средства на лизингополучателя не се замразяват дългосрочно, а могат да се насочат към нови инвестиции. Разходите остават постоянни и са стабилна основа за калкулиране. Позволява гъвкави схеми: Многобройните варианти за лизингово финансиране дават възможност за индивидуален подход към вашите потребности и желания. Договорът може да се адаптира към икономическото състояние на вашата компания и особеностите на недвижимия ви имот. Подобрява балансовите показатели: При оперативния лизинг обектът не се активира в баланса на лизингополучателя (Off-Balance). По този начин се подобрява общата рентабилност на капитала, а нивото на задлъжнялост – съотношението между собствения и привлечения (чужд) капитал - остава непроменено. При финансиране тип продажба с обратен лизинг (Sale & Lease Back) в предприятието могат да бъдат формирани скрити резерви. Ако имате нужда от повече информация за предимствата на лизинга на недвижими имоти, обадете ни се! Нашите специалисти ще ви консултират с удоволствие.

IMMORENT BULGARIAwww.immorent.com/bg »

Интерлийз финансира закупуването на нови транспортни средства чрез финансов лизинг на дружества, занимаващи се с превозваческа дейност на територията на България и Европа, желаещи да обновят и модернизират наличния си автомобилен парк. Програмата за лизинг на транспортни средства е насочена и към спедиторски компании и други търговски дружества, имащи интерес от лизинг на товарни автомобили с цел подпомагане на основната си търговска или производствена дейност. Интерлийз финансира закупуването на следните видове транспортни средства: Влекачи; Шасита; Ремаркета; Полуремаркета; Цистерни; Автобуси; Микробуси; Други. Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на нови транспортни средства: Стойност за лизинг: над 15,000 евро; Минимална първоначална вноска: 15% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг; Срок на финансиране: от 1 до 5 години; Валута на финансиране: EUR; Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN; Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.

ИНТЕРЛИЙЗ АДwww.interlease.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове