Лизинги

Реклама
Търсене

Финансов лизинг

Ние финансираме закупуването чрез финансов лизинг на нова и употребявана техника и механизация в различни отрасли на икономиката като високо строителство, пътно строителство, водно строителство, минно дело, земеделие и др. Багери + инвентар. Грейдери. Товарачи. Трактори + прикачен инвентар. Комбайни и подобни. Кари. Валяци, фрези и подобни. Минна техника. Бетон-помпи, миксери, Бетонови възли и т.н. Други. БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛkА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВА ТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯ: Стойност за лизинг: от 10,000 евро. Минимална първоначална вноска: 15% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг. Срок на финансиране: от 1 до 5 години. Валута на финансиране: EUR. Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN. Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква. БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА УПОТРЕБЯВАНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ: Стойност за лизинг: от 10,000 евро. Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг. В зависимост от типа оборудване, годината на производство, годината на рециклиране и цената на доставчика размерът на първоначалната вноска подлежи на допълнително уточнение. Срок на финансиране: от 1 до 4 години. Валута на финансиране: EUR. Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN.

Кюн Лизингwww.kuehnleasing-bg.com »

Финансиране придобиването/ползването на оперативен/финансов лизинг на висококачествено оборудване, транспортни средства, леки автомобили, офис оборудване и недвижими имоти за фирми в следните отрасли: транспорт, текстилна и обувна промишленост, хранително-вкусова и винарска промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строитени материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, телекомуникации и други. В случай на желание от страна на клиента ние може да предложим съответен доставчик и вида на активите, които ще са най- подходящи за предлагането на конкурентни и съвременни в технологично отношение продукти и услуги и ще отговарят най-точно на дейността на клиента и конкретните цели, за които ще бъдат използвани. Ние подпомагаме клиента при договарянето и доставката на избраните активи. Митническо освобождаване и финансиране на митните сборове (мито, ДДС) при внос на активи. Финансиране на ДДС при покупка на активи от български доставчик. За употребявани транспортни средства: В случай, че съгласно действащото законодателство при придобиването на собствеността върху транспортното средство се дължат данъци и/или такси, тези разходи са за сметка на Лизингополучателя. За оборудване: Застраховане на активите срещу основни застрахователни събития (пожар, експлозия, природни бедствия - земетресение, буря, ураган, градушка, наводнение, повреди във ВиК и ел.-инсталациите, кражба, и др.) при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя. За транспортни средства и леки автомобили: Застраховане при условията на пълно АВТОКАСКО при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя. За транспортни средства: Монтаж на защитни средства (за сметка на Лизингополучателя). За леки автомобили: Монтаж на защитни средства (по желание и за сметка на Лизингополучателя). Регистриране в КАТ на транспортните средства и леките автомобили. Оценка по каталог SCHWACKE, в случай че транспортното средство е употребявано. За недвижими имоти: Проучване относно идентичността на недвижимия имот, предмет на лизингов договор, правото на собственост върху него, липсата/наличието на тежести върху имота, съдебни дела с предмет недвижимия имот, строителството, строителните книжа, и други документи. Изборът на активи, тяхното качество и предназначение, както и технически характеристики е направен от Лизингополучателя и ние не носим отговорност за правилността на избора. В същото време си запазваме правото да откажем финансирането на определени видове активи в случай на висока цена, незадоволителни характеристики или екологични съображения. Ние прехвърляме на Лизингополучателя правата по общата и гаранционната отговорност на производителя или доставчика, както и правата по сервизните споразумения по отношение на активите в пълния им размер за срока на лизинговия договор. При необходимост Лизингополучателят прави рекламации и насочва всички свои претенции по гаранционната отговорност, както и по сервизните споразумения, директно към доставчика или производителя на активите, предмет на лизинговия договор. Лизингополучателят придобива правото на собственост върху активите след изтичане на срока на договора и извършване на всички дължими плащания. Ние предоставяме възможност за предварително изкупуване, при която Лизингополучателят може да придобие правото на собственост върху активите преди изтичане на срока на договора. При лизинг на транспортни средства и леки автомобили за периода на лизинга на Лизингополучателя се издава пълномощно за ползването им в страната и чужбина.

Кюн Лизингwww.kuehnleasing-bg.com »

С договора за финансов лизинг Лизингодателят прехвърля на Лизингополучателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността на актива. За да бъде третиран един договор като договор за финансов лизинг с клауза трябва да са налице следните условия: Договорът да съдържа изрична клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на Лизингополучателя; Собствеността се прехвърля след изтичането на срока на лизинговия договор; Срокът на договора да покрива по-голямата част от полезния срок на използване на актива. Особеното при този тип договори е, че ДДС няма да се начислява и дължи разсрочено с всяка една лизингова вноска, а ще се начислява и дължи еднократно, в началото на лизинговата сделка, т.е. при предаването на актива на Лизингополучателя. За "Алианц Лизинг България" АД възниква задължението да начисли ДДС за облагаемата доставка, съгласно ЗДДС, като издаде фактура за цялата стойност на актива, но без първоначалната вноска, която е фактурирана и платена предварително. Това се извършва от лизингодателя в деня на предаването на актива на Лизингополучателя и подписването на приемно-предавателен протокол. Така Лизингополучателят има възможността да упражни правото си за пълен данъчен кредит, при условие, че са спазени изискванията на чл. 71, ал. 1 от ЗДДС. За Лизингополучателя е важно да знае, че дължи цялата си месечна вноска, съгласно подписания погасителен план. Лизингодателят фактурира само дължимите лихви, но не и дължимите главници, тъй като те вече са били фактурирани наведнъж с фактурата за цялата стойност на лизинговия актив. Върху месечната лихва не се начислява ДДС.

Алианц Лизинг www.allianzleasing.com »

Ай Би Ти Лизинг изготвя и предлага на клиента ЛИЗИНГОВА ОФЕРТА; След одобрение на лизинговата оферта от клиента, той предоставя изискваните документи и заплаща такса за ПРОУЧВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВО ПРАВЕН АНАЛИЗ; Експертите на Ай Би Ти Лизинг проучват и анализират сделката на база на предоставените им от клиента документи и в рамките на пет работни дни излизат със СТАНОВИЩЕ ПО СДЕЛКАТА; При одобрение на сделката, клиентът получава ПОКАНА за подписване на договор със съответните приложения към него; Клиентът се запознава с документите и двете страни ПОДПИСВАТ ДОГОВОРА; Прави се ЗАСТРАХОВКА на лизинговото оборудване при посочен от Ай Би Ти Лизинг застраховател; Ай Би Ти Лизинг уведомява доставчика за сключената сделка и ГАРАНТИРА ПЛАЩАНЕТО на техниката; Доставчикът извършва ДОСТАВКАТА на техниката, предмет на лизинговия договор, до клиента;

IBT Leasingwww.ibtleasing.com »

Бидейки част от Hypo Group Alpe Adria Leasing използваме възможността да ви предложим съвсем нов продукт на българския пазар – лизинг на кораби, моторни и ветроходни яхти. Нашите клиенти са както физически лица така и компании. С двата ни офиса, намиращи се на Българското черноморие – Варна и Бургас, сега ние се намираме по-близо до вас и до вашите изисквания. Нашите условия: Лизингов период – до 6 години. Първоначална вноска – минимум 35 % от покупната цена. Такса управление – минимум 1,5% от покупната цена. Гратисен период – до 6 месеца. Застраховки – Pantaenius Versicherung AG. Данъчен кредит. Митническа Обработка. Регистрации.

Hypo Alpe-Adria-Leasingwww.hypo-alpe-adria-leasing.bg »

Ай Би Ти Лизинг Ви дава възможност да получите избраното от Вас оборудване чрез финансов лизинг. При коректно издължавне на всички вноски, в края на лизинговия период Вие ставате собственик на техника. Срок: Ай Би Ти Лизинг Ви предлага гъвкави стандартни лизингови схеми на разплащане за 12, 18 и 24 месеца. Могат да бъдат обсъждани и други срокове, удачни и за двете страни. Вноски: Изплащането на оборудването става на равни месечни вноски, съгласно договорената при сключване на лизинговия договор схема. Валута на договора: Всички договори се сключват в ЕВРО или ЩАТСКИ ДОЛАРИ. Оскъпяване: Годишното лизингово окъпяване варира от 5,78% до 9,80% взависимост от размера на встъпителната вноска и срока на изплащане на техниката. Встъпителна вноска: 30% (или 20%) заедно с първата месечна вноска.

IBT Leasingwww.ibtleasing.com »

Ние финансираме закупуването на нови и малко употребявани транспортни средства чрез финансов или оперативен лизинг на дружества, занимаващи се с превозваческа дейност на територията на България и Европа, желаещи да обновят и модернизират наличния си автомобилен парк. Програмата за лизинг на транспортни средства е насочена и към спедиторски компании и други търговски дружества, имащи интерес от лизинг на товарни автомобили с цел подпомагане на основната си търговска или производствена дейност, а именно: Влекачи-Цистерни Шасита-Автобуси Ремаркета-Микробуси Полуремаркета-Други БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА: Стойност за лизинг: от 10,000 евро. Минимална първоначална вноска: 10% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг. Срок на финансиране: от 1 до 5 години. Валута на финансиране: EUR. Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN. Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква. БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА УПОТРЕБЯВАНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА: Транспортните средства да са в добро техническо състояние. Транспортните средства да са произведени след 2002 г. Транспортните средства да са с Евро 3 или по-съвременен двигател. Стойност за лизинг: от 10,000евро. Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг. В зависимост от вида на транспортното средство, годината на производство, изминатите километри, техническото състояние и цената на доставчика, размерът на първоначалната вноска подлежи на допълнително уточнение. Срок на финансиране: от 1 до 4 години. Валута на финансиране: EUR. Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN. Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.

Кюн Лизингwww.kuehnleasing-bg.com »

БМ Лизинг” АД предлага лизинг за товарни автомобили, автобуси и микробуси от всички марки по избор на клиента, както и за специализирани МПС като бетоносмесители, автовози, автокранове, сметосъбиращи и почистващи машини и други. Общи условия: Валута на сделките: Лизинговите договори се сключват в евро. Стойност на сделките: Финансират се сделки на стойност над 20,000 евро. Възраст на автомобилите: Нови: автобуси и камиони; минимално изискване - сертификат ЕВРО IV; други специализирани МПС; минимално изискване - сертификат ЕВРО III; Употребявани: Възрастта на МПС-то (автобуси и камиони) при изтичане на договора следва да не надвишава 10 (десет) години; минимално изискване - сертификат ЕВРО II; За други специализирани МПС; минимално изискване - сертификат ЕВРО I. Срок за изплащане: За нови МПС: до 60 месеца; За употребявани МПС: до 48 месеца. Първоначална вноска на клиента: минимум 10%. Такса за управление; Годишна лихва или оскъпяване, размерът на които зависи от типа на МПС-то и степента на риск на сделката; Допълнителните разходи, свързани с въвеждането на МПС-то в експлоатация: транспорт, регистрация в КАТ, обмитяване, застраховка и маркиране, както и държавни и други данъци и такси, са за сметка на клиента и се заплащат отделно. Възможно е също тези разходи да се включат в плана за лизинг (схема all inclusive).

БМ ЛИЗИНГwww.bmleasing.bg »

Кюн Лизинг Груп е един от дългогодишните лидери във финансирането на лизинг на яхти, лодки, любителски летателни средства. БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА СДЕЛКА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА ЯХТИ, ЛОДКИ И ЛЮБИТЕЛСКИ ЛЕТАТЕЛНИ СРЕДСТВА: Минимална първоначална вноска: 15% (при употребяваните до 4 години: 25%) от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг . Срок на финансиране: от 1 до 5 години (при употребяваните до4 год.). Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN. Допълнително обезпечение: Бербоот сертификати и подобни в зависимост от законодателството. При летателните средства е възможно финансиране и на активи, по стари от 4 години. Застраховки: Яхтата е лукс. Погрижете за нейната сигурност, както и за вашето спокойствие. Ние ви предлагаме застраховане с дългогодишни традиции и изпитано реноме. Pantaenius е лидер в застраховането на плавателни съдове не само в Европа, но и в Света. ЯХТЕНИ МАРИНИ И ПРИСТАНИЩА: Ние финансираме изграждането / закупуването/ доизграждането на: Марини. Пристанища. Производствени помещения и Складови бази на пристанища и марини. БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ: Стойност за лизинг: от 50,000 евро. Минимална първоначална вноска: от 10% от оценката на лицензиран оценител, одобрен от нас. Сумата е дължима при подписване на договора за лизинг. Срок на финансиране: до 20 години. Валута на финансиране: EUR. Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN. Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.

Кюн Лизингwww.kuehnleasing-bg.com »

Клиенти, чиято финансова служба по месторабота е поела ангажимент да обслужва плащанията по лизинга (има сключен договор), могат да закупят уреди на лизинг с обща лизингова стойност от 250 до 3000 лева с лизингов период 6,12,18 и 24 календарни месеца. Лизинговият период започва да тече от месеца, в който е подписан лизинговият договор. Изплащането става на равни вноски, които се удържат и превеждат по банков път от месечното възнаграждение на клиента до изплащане на пълната лизингова стойност. При невъзможност първата вноска да бъде удържана от месечното възнаграждение за първия месец на лизинга, то тя се внася самостоятелно от клиента, като същият представя вносната бележка до подписването на лизинговия договор. Лизинговата стойност се формира като цената на уреда се оскъпява с: -14.4% за 24 месеца - при покупки над 1500 лв. -11.1% за 18 месеца - при покупка над 800 лв. -7.2% за 12 месеца. -4.8% за 6 месеца. -еднократна такса за обслужване - 6 лв. -месечна такса за управление на лизинга - 0.1-0.2% от общата стойност на стоките. За сключване на лизингов договор на клиента се предоставят за попълване следните документи: -ЛИЗИНГОВ ДОГОВОР - 2 бр. -ЗАПИС НА ЗАПОВЕД. -ДЕКЛАРАЦИЯ за удържане на лизинговите вноски от заплатата (остава във финансовата служба по месторабота).

Евролизинг-МОwww.evroleasing.com »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове